ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานเกษตรเพื่ิชีวิต