เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่นๆของการทำงาน
Practice English skills in work-related contexts. Make use of English for job seeking, job applying, job interviewing, and other work-related contexts.