เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7310302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จกทท.57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้างการจัดการและผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ระบบพานิชย์อิเลคทรอนิค การวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สามารถวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ประเภทต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และการใช้อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้