เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4101110 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 (Mathematics for Physics 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


พีชคณิตของเวกเตอร์และการแปลงพิกัด สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเกรเดียน ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล ปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์เชิงผิว และปริพันธ์เชิงปริมาตร ทฤษฏีของเกาส์ ทฤษฏีของสโตกส์ และทฤษฏีของกรีน