เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปรัชญาการศึกษา-เอกคณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา