ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปรัชญาการศึกษา-เอกคณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22677

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา