เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด (Nursing Internship)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขา ในสถานพยาบาลที่เลือกสรร