การผลิตสื่อนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

อิทธิพล พลายเปีย

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายประเภทของสื่อ การผลิตสื่อนวัฒกรรมการสอนสุขศึษา