การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 2-2559
ผู้สอน

กรุณา แดงสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 2-2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22714

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันการเจ็บป่วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.