เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 2-2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กปฐมวัย การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย การสร้างพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันการเจ็บป่วย