เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2_59 ปกตล 2/1 ฺ BUA1134 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
  • เข้าใจถึงการทำงานของระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่างๆ ในธุรกิจ
  • เข้าใจถึงแนวคิดในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ
  • เข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • สามารถประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้กับงานอื่นๆ ได้