59-2 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (ภาคกศบป.)
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
59-2 4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (ภาคกศบป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22727

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการดูแลสภาพแสด่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งขับถ่าย การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.