เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-2 4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากอาหาร หลักการจัดการและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร การเฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถภานการณ์ทางด้านสุขาภิบาลอาหารและผลกระทบ การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค