ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

59-2 4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (ภาคปกติ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22728

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากอาหาร หลักการจัดการและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร การเฝ้าระวังและการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถภานการณ์ทางด้านสุขาภิบาลอาหารและผลกระทบ การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค