59-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22729

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย หลักการ และแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกัยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.