เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย