เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาความเป็นครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศรัญญา เวชไชโย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรนี้ เกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านจิตวิทยามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน