การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ภัทรพล นารีรักษ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดนธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา