เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7354311 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภ.กต.571-2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อระบบแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาดสำหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์