เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

critical thinking

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การคิดขั้นสูง คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นเหตุเป็นผล และมีวิจารณญาณ