เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IDT 4301 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship for New Venture Creation)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ประกอบการ การจัดทำแผนธุรกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน โดยศึกษาค้นคว้าและนำเสนอแผนงานหรือโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

Characteristics, skill, role and responsibility of entrepreneurship; business forms; business law or other business regulations; social responsibility; entrepreneur ethics; building business plan, including environment analysis, strategic plan, marketing plan, management plan and financial plan; business plan presentation; technological entrepreneurship