เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รักษ์ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัมพร วงศ์ชวชัชวาล

โรงเรียนนารายณ์วิทยา

การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำที่ประกอบด้วยคำพื้นฐาน ๖๐๐ คำ อ่านจับใจความ เล่าเรื่องย่อ

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านบอกความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่สำคัญ บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคำ และเขียนข้อความสั้นๆเป็นประโยคง่ายๆด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ ตอบคำถามและเล่าเรื่องพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

หรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดูและการพูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจเห็นคุณค่าของการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านการเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน