รักษ์ภาษาไทย
ผู้สอน

อัมพร วงศ์ชวชัชวาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รักษ์ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22838

สถานศึกษา
โรงเรียนนารายณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำที่ประกอบด้วยคำพื้นฐาน ๖๐๐ คำ อ่านจับใจความ เล่าเรื่องย่อ

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านบอกความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่สำคัญ บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคำ และเขียนข้อความสั้นๆเป็นประโยคง่ายๆด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งง่ายๆ ตอบคำถามและเล่าเรื่องพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

หรือการฟังวรรณกรรม ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การดูและการพูด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจเห็นคุณค่าของการอ่าน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านการเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.