รายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

ธัญญรัตน์ ภู่แปลง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22840

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อสุขภาพการ เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทำงานตามปกติ มี ทักษะการปรับตัวและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่าง เหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะ อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติดได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.