เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเคมี ว.32223

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ในเซลล์ไฟฟ้าเคมี ชนิดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี แผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ เปรียบเทียบค่า E ของเซลล์ ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี