เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคม ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ต่อประเทศไทย