เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรกนก นาขุนทด

โรงเรียนบ้านโนนระเวียง

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว 14101 ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เวลา 80 ชั่วโมง / ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาวิเคราะห์ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม พลังงานแสง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางต่างกัน การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง การเกิดดินและสมบัติของดินในท้องถิ่น ระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม