เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงาน ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรรถพล ยูถะสุนทร

โรงเรียนนารานุบาล

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีชุดนี้ ได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนอย่าง

หลากหลาย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนต่อไป