เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาเคมี ม.4/5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติยา เอี่ยมผ่อง

วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาเคมี ม.4

เนื้อหา เทอม 1

1.ปริมาณสารสัมพันธ์

2. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

เนื้อหา เทอม 2

1. สมดุลเคมี

2.ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ