เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาสุขศึกษา ห้อง 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อธิบายความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อสุขภาพการ เจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทำงานตามปกติ มี ทักษะการปรับตัวและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่าง เหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย อธิบายลักษณะ อาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติดได้