เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ฝึกทักษะ การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ความขยันหมั่นเพียรอดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในการทำงาน มารยาทในการปฏิบัติตน การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน สามารถบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ต่อร่างกาย ต่อสังคม ประเภทของซอฟต์แวร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน การสร้างภาพหรือชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ผลิตภัณฑ์ O-TOP เพิ่มอาชีพในท้องถิ่น

โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ การคิด การสรุป การอธิบาย การปฏิบัติทักษะ การจำแนก การนำเสนอ การแก้ปัญหา นำความรู้ความคิดไปใช้ในการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ รักความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม