เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ รหัส 3204-2001 (2/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-3

(Computer Assembling and Software Installation)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การใช้ และปรับแต่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด
3. เลือกใช้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด
4. แก้ไขปญหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแตงระบบปฏิบัติการตามข้อกาหนด