เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-369 ภาษาไทยสำหรับธุรกิจ 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ทักษะทางภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจในระดับที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมได้ และตระหนักถึงความจำเป็นของภาษาไทยที่มีต่อธุรกิจด้วย