การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ธนาพร เดชบุรัมย์

สถาบันการพลศึกาาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา