เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง