เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-322 (Quality Management in Agro-Industry II)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การควบคุมและการจัดการคุณภาพเชิงสถิติ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงและจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพด้วยเทคนิคซิกซ์ซิกมา