เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-313 Basic Computer Aided Design in Agro-industry

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan

Prince of Songkla University

Learning Basic Computer Aided Design applications and tools in Agro-industry