เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (993-291) ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 44 คน