เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Advanced Programming (Sec2) 2-2016

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Athitaya Nitchot

Prince of Songkla University International College

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

This class is for 2nd year PSUIC students. This course emphasizes the advanced fundamentals of computer programming through hands-on lab projects. After this course, students will be able to translate problem specifications into the design and implementation of substantial visual C# programs and will be able to apply their knowledge of user defined data types, method, parameter and encapsulation to their problems. In addition to this, the students will be able to understand Object-Oriented Programming, Operations under Database Management and implement through Windows Forms Applications.