เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-170 History of the Modern World กลุ่ม 2 (2/2559) อ.ภมรี สุรเกียรติ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 2

พัฒนาการของสังคมโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1500 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่