เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียน 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู นุชนารถ ใจรัตน์

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนที่ใช้เรียนโดยใช้การเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง