เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อนาคตศึกษา (Future Studies)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมไทยและนานาชาติ พลวัตการเปลี่ยนแปลง รูปแบบกระบวนทัศน์ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางปรัชญา จริยธรรม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการเมืองและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ผ่านการชมภาพยนต์หรือสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ