ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) (หมู่เรียน ค.5602ข) พุธ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22984

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย การค้นคว้า การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปัญหา การกำหนดจุดมุ่งหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย