วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน