เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน