เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

“การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี”

(Network Geoinformatics Program for Pest Biological Control Management)

วันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)