การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22992

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

“การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี”

(Network Geoinformatics Program for Pest Biological Control Management)

วันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.