นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Ong Kuleemarn

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (ฉบับทดลองออนไลน์)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา