homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
personperson_add
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้สอน
person
Lecturer Ong Kuleemarn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (ฉบับทดลองออนไลน์)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)