homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
person
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้สอน
Lecturer Ong Kuleemarn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
23

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (ฉบับทดลองออนไลน์)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)