เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร

สพล วิทยาเขตอุดรธานี

ศึษาความหมาย ประเภทของสื่ิิอ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำรับการสอนสุขศึกษา