วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น ม. 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน  สอนโดยครูชัยวัฒน์  สิงห์นนท์