6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับชั้น ม.6/1 รายวิชา เคมี 4 ว33221