6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับชั้น ม.6/2 รายวิชา เคมี 4 ว33221