4122506  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 02 (ภาคเรียน 2/59)
ผู้สอน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
4122506  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 02 (ภาคเรียน 2/59)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23027

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกำหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารประกอบ ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.