เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินธุรกิจ Business Finance 100-004

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขั้นตอนศึกษานิสิตต้อง

1. ต้องชั้นเรียนทุกคลาส

2. ศึกษา ค้นคว้าความรู้ กรณีศึกษาการวิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน

3. ทำแบบทดสอบครบทุกแบบทดสอบ

เอกสารและข้อมูล

1. หนังสือการเงินธุรกิจ กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จำกัด.

2. มีการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาในระหว่างเรียน

3. สอนเสริมตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4. การส่งงานตามที่มอบหมาย รายบุคคล หรือ รายงานกลุ่ม และนำเสนอผลงาน

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

Web Site สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

Web Site กรมสรรพากร www.rd.go.th

Web Site กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th