การเงินธุรกิจ Business Finance 100-004
ผู้สอน

กานณภา ทองเกิด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเงินธุรกิจ Business Finance 100-004

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23029

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นตอนศึกษานิสิตต้อง

1. ต้องชั้นเรียนทุกคลาส

2. ศึกษา ค้นคว้าความรู้ กรณีศึกษาการวิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน

3. ทำแบบทดสอบครบทุกแบบทดสอบ

เอกสารและข้อมูล

1. หนังสือการเงินธุรกิจ กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จำกัด.

2. มีการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาในระหว่างเรียน

3. สอนเสริมตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4. การส่งงานตามที่มอบหมาย รายบุคคล หรือ รายงานกลุ่ม และนำเสนอผลงาน

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

Web Site สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th

Web Site กรมสรรพากร www.rd.go.th

Web Site กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.