4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 01 (ภาคเรียน 2/59)
ผู้สอน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 01 (ภาคเรียน 2/59)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23030

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกำหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารประกอบ ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.