เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 01 (ภาคเรียน 2/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี

มหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกำหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารประกอบ ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์