homeวิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (1-2555)
personperson_add
วิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (1-2555)

ผู้สอน
นาง ปิยาภรณ์ แสงนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสร้างเว็บไซต์ ง30245 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (1-2555)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2305

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัส  ง 30245   การสร้างเว็บไซต์                                                                ชั้น    ม. 6

รายวิชาพื้นฐาน 2.0  หน่วยกิต                                                                      เวลา    4    ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของเว็บไซต์ คำสั่งเบื้องต้นของการสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การแก้ไขรหัสของเว็บเพจ  การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัปโหลดเว็บไซต์

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และคำสั่งพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างเว็บไซต์
                ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

ผลการเรียนรู้

1.             บอกความหมายของเว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ และเว็บเบราเซอร์ได้

2.             ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจตามที่กำหนดได้

3.             อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ

4.             บอกคำสั่งภาษา HTML ต่างๆ ที่กำหนดให้ได้

5.             ประยุกต์ใช้คำสั่งภาษา HTML และ Java Script สร้างเว็บเพจได้

6.             อธิบายการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver ได้

7.             ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการจัดและตกแต่งข้อความได้

8.             ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการจัดการรูปภาพได้

9.             ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างตารางได้

10.      ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างจุดเชื่อมโยงได้

11.      ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างเฟรมได้

12.      ประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการสร้างแบบฟอร์มได้

13.      ประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจได้

14.      อธิบายการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้

15.      อธิบายหลักการทำงานของเลเยอร์ได้

16.      บอกคำสั่งการปรับแต่งภาพด้วย Filter ที่กำหนดได้

17.      ใช้โปรแกรมAdobe Photoshop ออกแบบเว็บไซต์ได้

18.      ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่กำหนดให้สำหรับปรับแต่งภาพหรือข้อความได้

19.      ใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลได้

20.      ตระหนักถึงคุณภาพของงาน  ทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)